Martin MATA, co-Drejtor Ekzekutiv, AADF – Kryetar Bordi

Elvin GURI, Drejtor Ekzekutiv River Styxx Capital – Nënkryetar Bordi

Aleksander SARAPULI, co-Drejtor Ekzekutiv, AADF – Anëtar Bordi

Zamira GJINI, Drejtore e Programeve te Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë-Anëtar Bordi

Adriana BERBERI, Komisjonere pranë Autoritetit të Konkurencës – Anëtar Bordi