“3E – English- Entrepreneurship – Employability” Workshops

With the purpose of identifying national and local models and practices that enable the integration of students in the labor market, six roundtables were developed by JA of Albania as part of the project “3E – English – Entrepreneurship – Employability” which is being implemented with the support of the US Embassy in Tirana. The roundtables were held during the April-June period 2022 in partnership with the Universities “Fan S. Noli” Korça, “Aleksandër Xhuvani” Elbasan, “Aleksandër Moisiu” Durrës, “Ismail Qemali” Vlora and “Eqerem Çabej” Gjirokastër. Part of these roundtables became various actors, who have roles and responsibilities in terms of creating an enabling an environment that promotes the employment of young people in general and students in particular, specifically Career Departments at the respective Universities, university professors, representatives from structures of the respective Municipalities, Labor Offices, as well as students part of the Debate Clubs. In each of the roundtables, model national and local practices were presented by experts of the field, while participating students addressed the challenges they face in making national and local policies applicable to each student. The roundtables highlighted the need to re-dimension the role and commitment of Career Departments in Universities in terms of informing students about the opportunities that really exist to enable rapid integration into the labor market.

Identifikimin e modeleve dhe praktikave kombëtare e lokale që mundësojnë integrimin e studentëve në tregun e punës kishin si qëllim gjashtë tryezat e zhvilluara nga JA of Albania si pjesë e projektit “3E – English- Entrepreneurship – Employability” që po zbatohet me mbështetjen e Ambasadës Amerikane në Tiranë. Tryezat u zhvilluan në periudhën prill-qershor 2022 në partneritet me Universitetet “Fan S.Noli” Korçë, “Aleksandër Xhuvani” Elbasan, “Aleksandër Moisiu” Durrës, “Ismail Qemali” Vlorë dhe “Eqerem Çabej” Gjirokastër.

Pjesë e këtyre tryezave u bënë aktor të ndryshëm që kanë role e përgjegjësi në këndvështrimin e krijimit të një mjedisi mundësues që nxit punësimin e të rinjve në tërësi e stdentëve në veçanti, specifikisht  Departamentet e Karrierës pranë Universiteteve përkatëse, pedagogë të universiteteve, përfaqësues nga strukturat e Bashkive respektive, Zyrave të Punës, si dhe studentë pjesë të Klubeve të Debatit. Në secilën prej tryezave modele të praktikave kombëtar e lokale u prezantuan nga ekspertë të fushës, ndërkohë studentët e pjesëmarrësit adresuan sfidat që ndeshin për ti bërë politikat kombëtare e lokale të zbatueshme për çdo student.  Tryezat nxorrën në pah nevojën për të ridimensionuar rolin dhe angazhimin e Departamenteve të Karrierës në Universitete në këndvështrimin e informimit të studentëve mbi hapësirat që realisht egzistojnë për tu mundësuar një integrim të shpejtë në tregun e punës.