“3E – English- Entrepreneurship – Employability” Eventi Hapës

Në datën 19 Nëntor, Junior Achievement of Albania nisi projektin “3E-English-Sipërmarrje-Punësueshmëri” në bashkëpunim me Ambasadën e SHBA-së në Tiranë, në Korçë. Ky projekt do t’u ofrojë studentëve universitar në 6 Fakultetet e Gjuhës Angleze në Tiranë, Durrës, Shkodër, Korçë, Elbasan dhe Vlorë mundësinë për t’u angazhuar në klube debati gjithëpërfshirëse në anglisht, ku ata do të mësojnë të mbajnë fjalime bindëse, të mendojnë në mënyrë kritike, të përmirësojnë aftësitë e tyre të komunikimit, të zgjidhin problemet në mënyrë krijuese dhe rrisin vetëbesimin. Për më tepër, projekti “3E” do të fuqizojë studentët e rinj debatues për të zhvilluar aftësitë e nevojshme për integrim të suksesshëm në tregun e punës. Eventi hapës mblodhi studentë të rinj debatues nga 12 Universitete Shqiptare, pjesë e programit “Debating Economics”, përfaqësues nga institucionet partnere, përfitues të ndryshëm të JAA dhe palë të interesuara.

On the 19th of November Junior Achievement of Albania launched the “3E-English-Entrepreneurship-Employability” project in collaboration with US Embassy in Tirana, in Korçë. This project will offer to university student in 6 English Language Faculties in Tirana, Durres, Shkodra, Korça, Elbasani and Vlora the opportunity to engage in inclusive English debate clubs where they’ll learn to deliver persuasive speeches, think critically, improve communication skills solve problems creatively, and increase self-confidence. Furthermore, the “3E” project will empower young student debaters to develop the needed skills for successful integration in the job market. The launching event gathered young student debaters from 12 Albanian Universities part of “Debating Economics” program, representatives from partner institutions, different JAA’s beneficiaries and stakeholders.