Finance Bootcamp në Tumo Tirana

40 nxënës nga  tetë shkolla nëntëvjeçare të Tiranës u përfshinë në “Kampin e Financës” të organizuar nga JA of Albania. Nxënësit punuan në grupe, diskutuan dhe prezantuan rezultatet e punës së tyre mbi një ide biznesi, të mbështetur nga mentorët e JAA.

Junior Achievement of Albania pati  kënaqësinë e madhe të mirëpresi  disa të ftuar shumë specialë si Kryetarin e Bordit të AADF, z. Michael D. Granoff, i cili u  impresionua nga mbështetja që secili grup i dha njëri-tjetrit gjatë prezantimeve,dhe vuri ne dukje sinergjinë që projektet e AADF-së kanë së bashku  për të nxitur suksesin dhe arritjet e reja.

Të gjithë studentët e ekipit fitues morë me bursa studimi për të ndjekur programet  në qëndrën Tumo Tirana.

 

40 students from eight basic education schools of Tirana participated in the “Finance Boot Camp” organized by JA of Albania. The students worked in groups, brainstormed and pitched on a given business challenge, assisted by JAA Alumni mentors. We also had the immense pleasure to have welcomed some very special guests during the event like the Chairman of the Board of AADF, Mr.Michael D. Granoff who was impressed by the support each group gave to one another during pitching ,drew parallels with the synergy all AADF projects have together, each one complementing another to drive success and new achievements. All students of the winning team were awarded with scholarships to attend programs in Tumo Tirana.