Kampi i Finances në Fier dhe Gjirokastër

100 nxënës të shkollave 9 vjeçare në` Fier dhe Gjirokastër u bën pjesë e Kampit të Financës organizuar nga JA of Albania në partneritet me Arrow Global. Kampet synuan thellimin e njohurive dhe aftësive mbi financat që nxënësit kanë marrë përgjatë procesit mësimor dhe zhvillimit të moduleve të Junior Achievement, pjesë e kurrikulës. Nën mentorimin e vullnetarëve të Arrow Global dhe JA Alumni ata konkurruan mes tyre për idenë më novatore të biznesit dhe prezantuan modele sa interesante aq edhe sfiduese.

Previous
Next

100  students in Fier and Gjirokastër took part in the Finance Camp organized by JA of Albania in partnership with Arrow Global.  The camps aim to deepen the knowledge and financial skills that students have acquired throughout the learning process of JA modules, part of the core curricula. Under the supervision and mentorship of Arrow Global volunteers and JA alumni, the students competed on the most innovative idea and they presented in front of a jury a lot of interesting and challenging models.

 

Previous
Next