Edukimi financiar nëpërmjet aktiviteteve ekstrakurrikulare

Të paktën 150 studentë morën pjesë në tre Kampe Finance  të organizuara nga JAA në partneritet me Arrow Global në Durrës,Tiranë e Vlorë. Studentët punuan në grupe duke konkurruar për idenë më inovative të biznesit me  mbështetjen e mentorëve të Arrow Global dhe JAA alumni. Filozofia e Kampeve të Financës bazohet në të mësuarit duke bërë, dhe brenda një dite, studentët njihen me një sfidë të natyrës financiare që mbështet rezultatet e të mësuarit të edukimit  financiar të tyre.

At least 150 students attended three Finance Boot Camps organized by JAA in partnership with Arrow Global in Durres ,Tirane and Vlore. Students worked in groups competing for the most innovative business idea assisted and strongly supported by Arrow Global mentors and JAA alumni. Finance Boot Camps philosophy is based on learning by doing, where in one day, students are introduced to a challenge of financial nature that supports their financial education learning outcomes.