JAA – Trajnimet e Akredituara

86 mësues të arsimit të mesëm të lartë në Shqipëri u përfshinë në trajnimet e zhvilluara nga JAA në periudhën nëntor-dhjetor 2022. Trajnimet e JAA të akredituara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit u mundësuan mësuesve të lëndëve “Ekonomia 12”, “Shoqërisë së nxënësve” dhe “Drejtues për një Ditë” të zgjerojnë njohuritë dhe zhvillojnë aftësi që u mundësojnë zhvillimin efektiv të orës së mësimit e përcjelljen e njohurive dhe aftësive tek nxënësit. Moduli “Ndërtimi i Ekipit në Moshën e Adoleshencës” i akredituar dhe aplikuar për herë të parë u gjet me interes nga mësuesit pjesëmarrës si të shkollave të arsimit të mesëm të lartë, ashtu dhe nga ata të arsimit të mesëm të ulët.