JAA – Modulet me zgjedhje 2022 – 2023

Në 81 shkolla të mesme të Shqipërisë, rreth 4000 nxënës ndjekin modulet me zgjedhje të JAA “Shoqëria e Studentëve” dhe “Lider për një ditë” për vitin akademik 2022-2023. Gjatë muajit Nëntor, JA trajnoi 43 mësues, duke zhvilluar aftësitë e tyre praktike në dhënien e moduleve JAA gjatë procesit mësimor në klasat ku ata japin mësim.

Nëpërmjet 3 trajnimeve online të realizuara nga JAA në nëntor 2022, 143 studentë që ndjekin modulin “Shoqëria e Studentëve” u njohën dhe diskutuan metodologjinë që duhet të ndjekin për të identifikuar idenë e biznesit, si hapi i parë për ngritjen dhe funksionimin e “Studentëve”. Kompania”. Njohuritë e marra do t’i ndihmojnë ata të aplikojnë në kushte praktike me studentët e klasave të tyre ndërsa përgatiten të aplikojnë në JAA me idenë e tyre të biznesit.