Junior UP Eventi Lançues

Në praninë e shquar të Kryetarit të BoT AADF z. Michael D. Granoff, Bashkëdrejtorëve Ekzekutiv të AADF z. Martin Mata dhe Z. Aleksandër Sarapuli, Ministres se Shtetit për Rininë dhe Fëmijët znj. Bora Muzhaqi, Ministres se Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes Znj. Edona Bilali, anëtarë te Bordit të Drejtorëve të AADF dhe JAA, Junior Achievement of Albania lançoi programin e ri, JuniorUP më 17 nëntor në ambientet e TechSpace Tirana.

Z. Granoff udhëhoqi pjesëmarrësit në sfidat dhe arritjet e programit JA pothuajse 10-vjeçar në Shqipëri dhe theksoi vlerën e partneriteteve strategjike dhe shpejtësinë e përshtatshmërisë për të përmbushur me dinjitet dhe individualitet realitetin sipërmarrës që ndryshon shpejt.

Ministret Bilali dhe Muzhaqi dhe shumë aktorë të rëndësishëm të ekosistemit në vend, mbështetën programin JuniorUP si një investim i vazhdueshëm i të gjithë Arritjeve Junior të Shqipërisë në edukimin financiar dhe programet e sipërmarrjes.

Batch-i JuniorUP u lançua me 8 startup-e të gatshme për të transformuar idetë e tyre në biznese si dhe për t’i përshpejtuar ato në tregjet ndërkombëtare.

In the distinguished presence of the Chairman of BoT AADF Mr. Michael D. Granoff, Co-CEOs of AADF Mr. Martin Mata and Mr. Aleksandër Sarapuli, Minister of State for Youth and Children Ms. Bora Muzhaqi, Minister of State for Entrepreneurship Protection Ms. Edona Bilali, members of the AADF and JAA’s Board of Directors, Junior Achievement of Albania launched its new program, JuniorUP on November 17th in the premises of TechSpace Tirana.

Entrepreneurship is born or taught” was the core question that was answered while the honoured guests and speakers addressed the event and shared prosperous messages for the future of education and entrepreneurship in Albania.

Mr. Granoff led the participants through the challenges and achievements of almost 10 years of JA program in Albania, and emphasized the value of strategic partnerships and speed of adaptability to meet the fast-changing entrepreneurial reality, with dignity and individuality.

Minister Bilali and Muzhaqi and many important ecosystem actors in the country, endorsed and supported Junior UP program as a continuing investment of all Junior Achievement of Albania in financial education and entrepreneurship programs.

The JuniorUP batch was launched compound of 8 startups ready to transform their ideas in businesses as well as to accelerate them on the international markets.