Pjestarët e Bordit

Martin Mata

Kryetar i Bordit të Drejtorëve

Elvin Guri

Zv/Kryetar i Bordit të Drejtorëve

Aleksander Sarapuli

Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Adriana Berberi

Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Zamira Gjini

Anëtar i Bordit të Drejtorëve