Aftësi Për Sukses

PROGRAM IMPLEMENTATION

Classroom Based OR After School

PROGRAM DURATION

18 Weeks

PROGRAM GRADE LEVEL

High School, 12th Grade

Programi ju përgjigjet nevojave të një grupi të larmishëm të studentëve të shkollave të mesme duke ofruar sesione mësimore angazhuese, njohuri te pasura akademike dhe praktike në edukimin e gatishmërisë për punë dhe perspektivat e karrierës.

PROGRAM CONCEPTS

Building rapport, careers, career choices, choices, communication, conflict resolution, cooperation, data collection, effective teamwork, evaluating information, job interview, marketing, oral communication, problem-solving, public speaking, reflect and evaluate, resolve conflict, synergy, values.

PROGRAM SKILLS

Active listening, analyzing information, analyzing points of view, brainstorming, categorizing data, cooperation, critical thinking, deductive reasoning, interpreting information, oral and written communication, problem-solving, Public speaking, Reflect and evaluate, Self-assessment, Synthesizing and evaluating information, Working in groups.