Drejtues Për Një Ditë

PROGRAM IMPLEMENTATION

Classroom Based OR After School

PROGRAM DURATION

36 Weeks

PROGRAM GRADE LEVEL

High School

Programi “Drejtues për një ditë” i përgjigjet nevojave të një grupi të ndryshëm nxënësish të shkollave të mesme, duke siguruar sesione mësimore angazhuese, njohuri të pasura akademike dhe praktike për edukimin e tyre në lidhje me gatishmërinë për punë dhe perspektivat e karrierës.

Duke ndjekur pjesëmarrjen në program, nxënësit do të jenë në gjendje të identifikojnë dhe të tregojnë aftësitë e lidhura  me gatishmërinë për punë, të cilat janë të nevojshme për të kërkuar, për të gjetur dhe për të mbajtur një punë dhe të zhvillojnë strategji të reja personale për të vazhduar me të nxënit gjatë gjithë jetës dhe për të ndjekur mundësitë për karrierë.

PROGRAM CONCEPTS

Career cluster, interests, interview, reflect and evaluate, resume, skills, work-readiness skills.

PROGRAM SKILLS

Analyzing and interpreting information, brainstorming, critical thinking, oral and written communication, public speaking, self-assessment, setting goals, working in groups, written communication.