Ekonomi për sukses

PROGRAM IMPLEMENTATION

Classroom based

PROGRAM DURATION

6 weeks

PROGRAM GRADE LEVEL

Middle school, 7th Grade

“Ekonomi për sukses” ju paraqet nxënësve thelbin e një jete ekonomikisht të suksesshme: zgjedhja e karrierës së duhur menaxhimi i mençur i parave. Gjatë ndjekjes së këtij moduli, nxënësit aftësohen të eksplorojnë aftësitë, interesat dhe vlerat e tyre, dhe botën e punës në mënyrë që të marrin vendime të mira mbi edukimin, karrierën dhe jetën e tyre. Moduli zhvillon njohuritë e nxënësve për të ardhurat personale – përfshirë buxhetimin efektiv, përdorimin në mënyrë të zgjuar të ardhurave dhe zvogëlimin e riskut – për të treguar aftësi të forta të menaxhimit financiar, pavarësisht nga të ardhurat.

PROGRAM CONCEPTS

Budget, Credit, Credit card, Credit score, Co-pay insurance, Debit card, Decision making, Deductible, Goal setting, Gross income, Higher education, Interest, Interests, Needs and wants, Net income, Opportunity cost, Policy, Premium, Risk, Self-knowledge, Skills, Values, World of work.

PROGRAM SKILLS

Analyzing information, critical-thinking, inquiry and critical thinking skills, interpreting data, math calculations, oral and written communication, problem solving, reading for understanding, self-assessment, working in groups and pairs presentation, oral and written communication, organizing information, reading for understanding.