Është e ardhmja ime

PROGRAM IMPLEMENTATION

Classroom based

PROGRAM DURATION

6 weeks

PROGRAM GRADE LEVEL

Middle school, 8th Grade

Moduli  “Është e ardhmja ime” ju ofron nxënësve në shkollën nëntëvjeçare informacion praktik që fillon t’i prezantojë me botën e punës. Nxënësit do të fillojnë të zhvillojnë  imazhin e tyre dhe krijojnë aftësi të nevojshme për të fituar një punë. Moduli trajton çështjet me poshtë:

 

  • Zhvillimi i një marke personale;
  • Aftësitë, interesat, mjedisi i punës, dhe konsideratat për të ardhmen e punësimit kur eksplorohen karrierat dhe industritë;
  • Hartëzimi i karrierës;
  • Instrumente për gjetje punësimi;
  • Aftësitë plotësuese, etika e punës, dhe profesionalizmi.

Gjatë këtij moduli nxënësit kuptojnë se vendimet që ata marrin në shkollën nëntëvjeçare, mund të kenë ndikim të drejtpërdrejtë mbi të tashmen dhe të ardhmen e tyre; ekzaminojnë grupimet e karrierave dhe llojet e punës që ata duan të vëzhgojnë më tej në secilin prej tyre; Kuptojnë instrumentet bazë për kërkimin e një pune, përfshirë formularin e aplikimit, rezymetë, rekomandimet, dhe intervistimin; kuptojnë ndryshimin midis aftësive teknike dhe atyre plotësuese.

PROGRAM CONCEPTS

Achievements, attitude, brand, career, career clusters, career mapping, career paths, communication, decline, education level, high-growth careers, interests, job application, job growth, job hunting, job interview, job outlook, logo, making a good impression, maps, personal brand, professionalism, references, reputation, skills, soft skills, tagline, teamwork, technical skills, transferable skills, work ethic.

PROGRAM SKILLS

Analyze branding, analyze charts and graphs, analyze data from media, applying cause and effect, demonstrating cause and effect, evaluating and sorting options, group discussion, identifying personal skills, identifying strengths and weaknesses, logical reasoning, note taking, prediction, read for understanding, recognize patterns, recognize vocabulary, review results, role-playing, self-evaluation, teamwork, use art as self-expression.