Komuniteti Ynë

PROGRAM IMPLEMENTATION

Classroom based

PROGRAM DURATION

6 weeks

PROGRAM GRADE LEVEL

Elementary school, 2nd grade

“Komuniteti Ynë” mëson nxënësit për komunitetin, për mallrat dhe shërbimet që ofrohen në komunitet, për bizneset dhe punët e qeverisë, për lëvizjen e parasë në një komunitet, për qëllimin dhe rëndësinë e votimit.

PROGRAM CONCEPTS

Businesses, Careers, Citizenship, Coins, Community, Government, Innovation, Jobs, Production, Goods and services, Needs and wants, Skills, Taxes, Voting

PROGRAM SKILLS

Creativity, Critical thinking, Collaboration, Decision making, Idea development, making choices, Map reading, Problem solving, Role-playing, Speaking and listening, Teamwork.