Qyteti Ynë

PROGRAM IMPLEMENTATION

Classroom based

PROGRAM DURATION

6 weeks

PROGRAM GRADE LEVEL

Elementary school, 3rd Grade

“Qyteti Ynë” njeh nxënësit me qytetin si një vend ku njerëzit jetojnë, punojnë, luajnë dhe mësojnë. Ata bëhen të vetëdijshëm për rëndësinë e planifikimit qytetar për zhvillimin ekonomik të një qyteti. Nxënësit shqyrtojnë rolin e ndërtuesit dhe bëhen të vetëdijshëm për lidhjen e domosdoshme të ndërtuesit me atë të projektuesit të qytetit (urbanist). Ata eksplorojnë rolin e drejtuesit të një restauranti dhe punojnë në grup për të marrë vendime për funksionimin e tij. Përmes diskutimeve ata aftësohen të dallojnë ndryshimin ndërmjet konsumatorit dhe prodhuesit, shqyrtojnë qëllimin e një gazete si mjet komunikimi për njerëzit e një qyteti, mësojnë për rolin e gazetarit dhe krijojnë vetë tituj artikujsh dhe shkrime për një gazetë klase. Përmes një loje me role fëmijët realizojnë veprime të thjeshta financiare, duke u bërë të vetëdijshëm për rëndësinë e bankave për jetën e një qytet. Nëpërmjet këtij moduli mësuesit orientohen si të punojnë me nxënësit rreth bizneseve te qytetit.

PROGRAM CONCEPTS

Banking, business, business decisions, circular flow of money, city, city planner, consumer, currency, deposit, economic development, entrepreneur, goods, government, income, interdependence, jobs, making payments, money choices, producer, save, savings, savings account, services, spend, taxes, transaction, withdrawal.

PROGRAM SKILLS

Brainstorming, conceptualizing, critical thinking, decision making, developing ideas, drawing conclusions, evaluating payment types, following directions, listening, making choices, making observations, mapping information, planning a business, problem solving, reading, teamwork, verbal communication, working in groups, writing.