Shoqëritë e Nxënësve

Njihemi me modulin "Shoqëritë e Nxënësve" nga Junior Achievement of Albania

FH-photo-31

5 nga dhjetëra arsye përse të zgjedhësh modulin “Shoqëritë e Nxënësve”

 • Aftësohesh për të ndërmarrë iniciativa në sipërmarrje
 • Zhvillon njohuri financiare që të udhëheqin në të ardhmen në tregun e punës
 • Zhvillon aftësitë e drejtimit dhe të komunikimit
 • Behesh pjesë e një komuniteti sipërmarrësish të rinj
 • I jep vetes mundësinë për të konkuruar në konkurse kombëtare dhe europiane të sipërmarrjes 

5 nga dhjetëra arsye përse të zgjedhësh modulin “Shoqëritë e Nxënësve”

Përfshin në kurrikulën e tij njohuri për biznesin, ekonominë dhe sipërmarrjen. Seancat mësimore janë ndërtuar në formën e 12 takimeve që mësuesi zhvillon bashkë me nxënësit që kanë përzgjedhur këtë program, duke përshkruar teorikisht e praktikisht të gjithë rrugën e një sipërmarrësi: nga ideja fillestare e biznesit, tek ngritja, funksionimi i Shoqërisë, tek likujdimi i saj.

Takimet u krijojnë mundësinë të rinjve të marrin njohuri dhe të zhvillojnë aftësi praktike mbi:

Takimi 1: Udhëheqja dhe vizioni i tij.

Takimi 2: Rregullorja dhe organizimi i kompanisë

Takimi 3: Hulumtimi i tregut

Takimi 4: Plotësimi i një plan biznesi. Mbledhja e Bordit të Drejtorëve 

Takimi 5: Hartimi i procedurave të transaksioneve

Takimi 6: Përgatitjet për blerja e materialeve dhe fillimin e procesit të prodhimit

Takimi 7: Rishikimi i proceduarave

Takimi 8: Teknikat dhe strategjitë e efektshme për shitjen e produkteve.

Takimi 9: Vijon prodhimi dhe shitja

Takimi 10: Regjistri i likuiditeteve

Takimi 11:  Raporti Vjetor 

Takimi 12: Likuidimi i shoqërisë 

FAKTE:

 • Që prej vitit 2011 që ky modul u aplikua në shkollat e mesme në Shqipëri, numri i të rinjve që kanë marrë njohuri e aftësi për sipërmarrjen përmes tij ka ardhur duke u rritur.
 • Mesatarisht çdo vit arsimor rreth 4,000 të rinj në Shqipëri përfitojnë drejtpërdrejtë nga zhvillimi i modulit si pjesë e procesit mësimor.
 • 140 mësues në shkollat e mesme publike e private janë trajnuar nga JA of Albania për të ofruar cilësisht njohuritë për nxënësit.
 • Në 10 vite, rreth 600 Kompani të Nxënësve të ngritura nga vetë nxënësit janë përfshirë në  trajnimet, Panaire Rajonale dhe aktivitetet e zhvilluara nga JAA jashtë procesit mësimor, të cilat kanë synuar thellimin e dijeve të marra e krijuar kushtet që të rinjtë të hedhin hapat e parë drejt sipërmarrjes.
 • Mentorët, të ardhur nga komuniteti i biznesit me nxitjen e JAA, kanë mbështetur kompanitë e ngritura për ti çuar drejt rrugës së suksesit.
 • Në 10 vjet, 274 Kompani të Nxënësve e kanë vijuar rrugëtimin e tyre më tej duke u përfshirë në eksperiencën fantastike të Panaireve dhe Konkurseve Kombëtare të realizuara nga JAA.
 • 10 Kompanitë e Nxënësve në këto 10 vite, fituese të konkursit Kombëtar të Kompanive të Nxënësve kanë përfaqësuar Shqipërinë në Konkurset në nivel Europian të zhvilluara nga JA Europe.

   

   

FH-photo-7
Play Video

Në përfundim të këtij programi nxënësit janë të aftë të:

• Zbatojnë aftësitë e tyre të biznesit dhe të sipërmarrjes, si në vijim të programit mësimor në shkollë ashtu, edhe në angazhimet e tyre jashtë saj.

• Të njohin rëndësinë e njohurive financiare në marrjen e vendimeve në jetën e tyre. 

 

Panairi dhe Konkursi Kombëtar i Kompanisë së Nxënësve 

Përzgjedhja e Programit “Shoqëria e Nxënësve” në shkollë i hap rrugën një tjetër rrugëtimi sa edukues e zhvillues, aq edhe sfidues për të rinjtë në shkollat e arsimit të mesëm. 

Çdo vit JA of Albania u jep mundësinë Shoqërive të Nxënësve të ngritura në kuadër të procesit mësimor të bëhen pjesë e Panairit dhe Konkursit Kombëtar të Kompanive të Nxënësve. 

Panairi dhe Konkursi Kombëtar i Kompanive të Nxënësve është pjesë e angazhimit të vazhdueshëm të Junior Achievement dhe Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim për të mbështetur edukimin financiar të të rinjve në Shqipëri në partneritet me Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve, si përmes moduleve lëndore të JA, ashtu edhe aktiviteteve jashtëshkollore.