Trajnimi i klubeve të debatit në Universitete

170 studentë të 15 Fakulteteve dhe Universiteteve publike e private në Shqipëri u përfshinë gjatë muajve prill dhe maj në një tjetër trajnim të organizuar nga Junior Achievement of Albania. Studentët e përfshirë në trajnim janë pjesë e Klubeve të Debatit të ngritur nga JAA në partneritet me Universitetet respektive, 6 prej të cilave të mbështetura nga Ambasada Amerikane në Shqipëri si pjesë e projektit “3E-English-Entrepreneurship-Employability” që po zbaton JAA.

Trajnimi, pjesë e një cikli trajnimesh për studentët e Klubeve të Debatit, synoi zhvillimin e njohurive dhe aftësive të studentëve në lidhje me komunikimin dhe prezantimin në publik, një komponent i rëndësishëm për ti përgatitur ata si debatues të suksesshëm.

Angazhimi i studentëve në Klubet e Debatit vijon!

170 students from 15 Public and Private Faculties and Universities in Albania were involved during April and May in another training organized by the Junior Achievement of Albania. Students involved in the training are part of the Debate Clubs set up by JAA in partnership with the respective Universities, 6 of which are supported by the US Embassy in Albania as part of the “3E-English-Entrepreneurship-Employability” project implemented by JAA.

This training, part of a series of trainings for Debate Club students, aimed to develop students’ knowledge and skills related to communication and public presentation, an important component in preparing them for successful debate.

Student engagement in Debate Clubs continues!