Shoqëritë e nxënësve

PROGRAM IMPLEMENTATION

Classroom Based OR After School

PROGRAM DURATION

36 weeks

PROGRAM GRADE LEVEL

High School

Programi “Shoqëritë e nxënësve” përfshin në kurikulën e vet njohuri për biznesin, ekonominë, sipërmarrjen dhe zbatohet me nxënësit e shkollës së mesme. Programi fokusohet në brendinë e biznesit, duke theksuar dhe vënë në zbatim aftësitë matematikore, të leximit dhe të shkrimit. Përvoja me programin “Shoqëritë e nxënësve” të JA, përforcon kurikulën e nxënësve në klasë. Nxënësit inkurajohen të përdorin të menduarit krijues për të mësuar aftësitë e biznesit, të mbështesin qëndrimet pozitive, ndërkohë që zbulojnë botën e biznesit dhe ndërtojnë synimet për karrierën e tyre.

Nëpërmjet një larmie veprimtarish praktike dhe përdorimin e teknologjive të projektuara në mbështetje të modeleve të ndryshme të mësimit, nxënësit kuptojnë më të mirë marrëdhënien midis asaj çfarë ata mësojnë në shkollë dhe pjesëmarrjes së tyre të suksesshme në një ekonominë botërore.

PROGRAM CONCEPTS

Business, choices, competition, division of labor, entrepreneurship, expenses, fixed costs, goods, incentive, income, liquidation, management, marketing, parliamentary procedure, price, productivity, profit, production, research and development, services, stock, variable costs.

PROGRAM SKILLS

Assembling products, consensus-building, critical thinking, estimating, filling out forms, interpreting data, math computation, negotiating, presenting reports, problem-solving, public speaking, research, selling, teamwork.