Vetvetja

PROGRAM IMPLEMENTATION

Classroom based

PROGRAM DURATION

6 weeks

PROGRAM GRADE LEVEL

Pre-Scholars - Kindergarten

Konceptet për ekonominë dhe biznesin në moulin ”Vetvetja” trajtohen nëpërmjet 5 tregimeve nga përmbajtja e të cilëve ju shpjegohet fëmijëve si kalohet nga individi te rrethi familjar, tek rrethi shoqëror dhe tek komuniteti. Nëpërmjet veprimtarive të ndryshme praktike në klasë nxenesit mësojnë mbi rolin e parave, për kursimet e fitimet.

PROGRAM CONCEPTS

Buying, choices, costs, earning, giving, goals, goods and services, interests, money, needs and wants, saving, society, spending, values.

PROGRAM SKILLS

Counting, decision making, drawing conclusions, following directions, graphing and graph interpretation, listening, matching and classifying, predicting, problem solving, reading and writing, self-assessment, sequencing, teamwork, verbal communication, vocabulary building.